RHEINZINK Hungaria Kft. általános üzleti és szerződési feltételek

RHEINZINK HUNGARIA KFT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Alkalmazási terület

1. Ezen Általános Üzleti Feltételek alkalmazandók mindazokra a szállításokra, amelyek a RHEINZINK Hungaria Kft. (1151 Budapest, Bogáncs utca 1-3.), mint szállító és megrendelői között jönnek létre.

2. Ezen Általános Üzleti Feltételeknek az alkalmazása csak akkor és annyiban mellőzhető, ha és amennyiben a szállító és megrendelője az eltérésben illetve a módosításban kifejezetten megállapodtak.

A szállított áruk

3. A szállítónál a tevékenységi körébe tartozó, és a termék-/árlistájában feltüntetett termékek (elsősorban a RHEINZINK titáncink félkész- és késztermékek), valamint szolgáltatások rendelhetők meg, a termék és a szolgáltatás pontos megnevezésével, valamint a termék-/árlistában feltüntetett cikkszámával.

4. Ezen Általános Üzleti Feltételek, továbbá a megrendelő által megrendelt termékek és szolgáltatások listája, valamint azok ára mindig az adott szállítási szerződés elidegeníthetetlen részét képezik.

A szállítási szerződés létrejötte

5. A szállító és a megrendelő között akkor jön létre szállítási szerződés, ha a megrendelő írásbeli megrendelését a szállító visszaigazolja.

6. Ha a szállító a megrendelésre annak tartalmától eltérő tartalmú visszaigazolást ad, ez új ajánlatnak minősül és a szerződés csak a megrendelő írásbeli elfogadása esetén jön létre. Az ilyen új ajánlati nyilatkozat érvényességének ideje 15 nap.

A forgalmazás módja

7. A szállító nagykereskedelmi tevékenységet végez, termékeit első sorban márkakereskedőin keresztül forgalmazza. A márkakereskedők, mint megrendelők tevékenységüket ennek tekintetbe vételével végzik, forgalmazási szükségleteiket kielégítő raktárkészletet kötelesek tartani, amit folyamatos, programozott megrendelésekkel tartanak fent. A minimális kereskedői raktárkészlet tartalmát a szállító a szállítási keretmegállapodásban rögzíti a márkakereskedőivel.

8. Tekintettel arra, hogy a szállító termékeit leginkább márkakereskedőin keresztül forgalmazza, a márkakereskedők vállalják, hogy a RHEINZINK-termékeket komplett rendszerként kínálják; annak érdekében, hogy e rendszert alkotó termékcsoport – amelynek értékesítését a szállító műszaki tanácsadással és marketingtevékenységgel is segíti – rendszerként, valamennyi előnyével együtt jusson el a felhasználóhoz (a szállító és a márkakereskedők közös érdekében).

9. A megrendelők szokásos kereskedelmi igényeit a szállító alapvetően a németországi gyártóművéből, illetve ausztriai elosztóraktárából történő  nagyobb mennyiségeket magukban foglaló  közvetlen szállítások formájában elégíti ki. Szállító jogosult a szállításokat más formában megszervezni.

A márkakereskedők, mint megrendelők ez alapján raktárkészletük folyamatos feltöltését és a szokásos kereskedelmi igényeiket kielégítő megrendeléseiket e rendszer figyelembe vételével adják meg; előzetesen, a németországi gyártóműből, illetve az ausztriai elosztóraktárból történő szállítást lehetővé tevő időbeli tartalékkal.

10. A szállító meghatározhat minimális megrendelési értéket illetve mennyiségeket (terméktípusonként).

Árak

11. A szállító egységes, ajánlott kiskereskedelmi árakat tartalmazó árlistát alkalmaz, amelyből márka-

kereskedő partnerei kedvezményekre lehetnek jogosultak.

12. Szállító a kedvezmények mértékét, valamint a minimálisan megrendelhető mennyiségek listáját szabadon állapíthatja meg.

Tekintettel a nagykereskedelmi jellegű tevékenységére, szállító meghatározhat olyan megrendelési értéket, amely alatt a kereskedői kedvezmény a megrendelés kis értéke miatt csökken.

13. Az adott szállítási szerződésekhez tartozó vételárat szállító az alábbi esetekben változtathatja meg egyoldalúan:

a) ha a szállító visszaigazolása és a szállítás időpontja között az államigazgatási illetve hatósági szervek olyan rendelkezést léptetnek hatályba, amely az árakat kényszerűen befolyásolja;

b) ha a visszaigazolást követően olyan tény vagy körülmény következett be, amelyre előzetesen az elvárható gondosság mellett nem lehetett számítani;

c) ha a Forint a tőzsdei, illetve a gyártóművi elszámolási fizetőeszközhöz képest a szállító visszaigazolása és a szállítás időpontja között leértékelésre került;

d) ha hirtelen tőzsdei (LME) alapanyagár-változás történt;

Az árváltoztatás mértéke legfeljebb a fenti hatások tényleges együttes mértékéig terjedhet.

Fizetési feltételek

14. Az áruk ellenértéke az áruk átvételét megelőzően egyenlítendő ki.

15. Amennyiben szerződött márkakereskedő a szállító termékeit hosszabb időszakon keresztül eredményesen forgalmazza, úgy tevékenységének támogatására számára a szállító halasztott fizetést is nyújthat.

A fizetési határidők a számla teljesítésének napjától számítandók: ez általános esetben az áru-átadás-étel napja.

A márkakereskedőnél a számla ellenértékének kiegyenlítése nélkül lévő áruk összértékét szállító – kockázatai csökkentése érdekében – korlátozhatja („Kreditlimit”)

Ha az ilyen módon kedvezményezett márkakereskedő nem egyenlíti ki a szállító valamely számláját a számlán megadott fizetési határidőig, s így fizetési késedelembe esik, a további megrendelésekre nézve a szállító jogosult

e) az árut a megrendelő részére kizárólag előre fizetés esetén kiadni (a megrendelt termékek ellenértékének egy részét vagy egészét a teljesítést megelőzően megkövetelni), valamint

f) a márkakereskedő kedvezményeit csökkenteni,

g) a későbbi szállításokra vonatkozóan a halasztott fizetési kedvezményt azonnali hatállyal visszavonni.

16. Az áruk tulajdonjoga mindaddig a szállítót illeti meg, amíg azok vételára, valamint az összes fennálló és keletkező követelése kiegyenlítésre nem kerül (a késedelmi kamatokkal együtt). Az egyes számlák, megrendelések oszthatatlan szolgáltatást képviselnek, azaz az egyes számlák, megrendelések összegének teljes kiegyenlítéséig valamennyi – a megrendelő irányába érvényes – számlában, megrendelésben szereplő termék vonatkozásában érvényesül a szállító tulajdonjog-fenntartása.

17. A megrendelők megrendelésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy szállító – amennyiben ennek szükségét látja – a számláikat faktoráltassa.

A szállítás teljesítése

18. A megrendelések teljesítésének helye általában anyacégének regionálisan felelős mindenkori telephelye, illetve raktára.

19. A szállító meghatározhat olyan feltételeket, amelyek teljesülése esetén a megrendelőhöz (márkaereskedőhöz) közvetlenül szállít (általában nagyobb mennyiségek esetén). A szállító és a márkaereskedő közös érdekükből arra törekednek, hogy e feltételek teljesülhessenek, így a mindkét fél számára kedvezőbb közvetlen szállítás történhessen.

Amennyiben a szállító a megrendelőhöz közvetlenül szállít, a megrendelés teljesítése (az áru átadása) annak telephelyén történik. Ez esetben az áru fogadásáról, átvételéről és a szállítóeszközről való levételéről a megrendelő köteles gondoskodni (targoncával).

Kisebb mennyiségű megrendelések esetén a megrendelő a megrendelt áruk és termékek elszállításáról (a szállító visszaigazolását követően és annak raktári időszakában) maga köteles gondoskodni  saját vagy a megbízásából fellépő fuvarossal, illetve annak szállítási/postázási költségeit maga köteles viselni.

Ezen esetekben az elszállítás időszakában keletkezett sérülésekért szállító nem felel.

20. A szállító a megrendelőt a teljesítés várható időpontjáról legalább egy nappal az esedékesség előtt értesíti. Ha a megrendelő az árut a teljesítéskor nem veszi át, az abból eredő kockázatok és költségek a megrendelőt terhelik.

21. A megrendelő a megrendeléstől történő elállása következtében a szállító felmerült költségeit köteles megtéríteni.

22. A többször felhasználható raklapok (pl. EUR-raklapok) és kalodák (pl. csatornaelem-szállító összecsukható kalodák) a szállítóhoz történő visszajuttatását a megrendelők kötelesek biztosítani.

Reklamációk

23. Reklamációt kizárólag írásban (fax, e-mail, levél) – lehetőleg fotóval mellékelve – áll a szállító módjában elfogadni.

24. A mennyiségi és minőségi átvétel helye: a teljesítés helye.

25. Az átvételkor fel nem ismerhető mennyiségi és minőségi hibákat a megrendelő jegyzőkönyvvel haladéktalanul köteles a szállítónak jelenteni (az esetleg szükséges bizonyító okmányokkal együtt). Az ilyen észrevételt mennyiségi és minőségi kifogás esetén az átvételtől számított 5 munkanapon belül, kell megtenni. Ez utáni bejelentés esetén a szállító felelőssége megszűnik.

Amennyiben az árut szállító kiszállítja, és a megrendelő az áru érkezésekor hiányt, sérülést vagy egyéb rendellenességet észlel, kifogását a szállítólevélen, valamint külön jegyzőkönyvben kell jeleznie.

26. A megrendelő amennyiben az áru átvételekor szállítási vagy egyéb (pl fehérrozsda) problémát észlel, azt köteles a szállítónak azonnal bejelenteni. Amennyiben az árut szállító kiszállította megrendelő telephelyére, úgy azt a megrendelőnek szállító regionálisan felelős raktárába kell szállítania. Amennyiben az árut a megrendelő maga szállítaná el a szállító raktárából, úgy azt megrendelőnek ott kell hagynia, a szállító további ügyintézéséig. Amennyiben ezt a bejelentést a helyszínen megrendelő elmulasztja, úgy az ilyen reklamációt a szállító a későbbiekben nem fogadja el.

27. Ha a megrendelő az árut anélkül vette át, hogy mennyiségi és/vagy minőségi kifogásait (fenntartásait) a szállítóval azonnal közölte volna, akkor ezzel ellentétes ténymegállapításig érvényes az a vélelmezés, hogy a szállító hibátlanul teljesített.

28. Helytelen szállítás, tárolás, az árun feltüntetett utasítások (”Tárolni és szállítani kizárólag szárazon + szellőztetve szabad”) és az alkalmazástechnikai útmutatókban szereplő előírások be nem tartása, valamint szakszerűtlen beépítés nem képezheti jogos reklamáció alapját és körülményét.

29. Megrendelő köteles a reklamált termékre vonatkozó számlát is kiegyenlíteni, a reklamáció elintézése ettől független.

30. Hibás rendelés, a további eladás meghiúsulása nem lehet alapja az áru visszavételére vonatkozó jogos igénynek.

Szavatosság

31. A szállító garantálja, hogy termékei rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Ha a szállító írásban (rendelés-visszaigazolásban, szállítólevélen, szám-

lán, stb.) felhívja a megrendelő figyelmét a termék csökkent minőségére (hibájára), akkor arra vonatkozóan minőségi kifogás nem támasztható.

32. Ha a szállított termék minőségileg hibás, azt a szállító választása szerint megjavítja, kicseréli vagy árengedményt ad.

Viták rendezése

33. A szállító és a megrendelő egymás közötti esetleges vitáikat elsősorban tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy alávetik magukat a szállító mindenkori székhelyes szerint meghatározandó rendes bíróság illetékességének.

34. Az ezen Általános Üzleti Feltételekben nem szabályozott egyéb kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos szövegének rendelkezései az irányadóak.

35. A vis maior eseteket mindkét fél elfogadja.

Érvényesség

36. Ezen Általános Üzleti Feltételek 2011. január 1-től a visszavonásig, illetve új üzleti feltételek kiadásáig irányadóak. Ezen Általános Üzleti Feltételek a szállító korábbi egyéb üzleti feltételeit hatályon kívül helyezi.

37. Ezen Általános Üzleti Feltételek-en túl a RHEINZINK Hungaria Kft-től megrendelt termékek szállításaira teljes mértékben érvényesek a németországi RHEINZINK GmbH & Co. KG (D-45711 Datteln, Bahnhofstrasse 90.) Általános Szállítási Feltételei-ben (Allgemeine Lieferbedingungen) leírtak is.

Budapest, 2011. január

oldal tetejére
RHEINZINK worldwide

RHEINZINK-IRODA elérhetősége:
 
Tel.: 00 36 1 305 0022
Fax: 00 36 1 305 0023